Tài liệu Đại Hội Cổ Đông 2021

27/04/2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN NĂM 2021

VITE  Quychelamviecdhdcd 2021 xem tại đây =>  /Data/files/VITE%20%20Quychelamviecdhdcd%202021.doc

 VITE Dieu le VITE 2021 xem tại đây  =>  /Data/files/VITE%20Dieu%20le%20VITE%202021.docx

 VITE Muc luc dieu le 2021 xem tại đây  =>   /Data/files/VITE%20Muc%20luc%20dieu%20le%202021.doc

 VITE QC hoatdong HĐQT 2021 xem tại đây  =>   /Data/files/VITE%20QC%20hoatdong%20H%C4%90QT%202021.doc

VITE QC quantricty-2021 xem tại đây  =>   /Data/files/VITE%20QC%20quantricty-2021.doc

 VITE Quy che hd BKS 2021 xem tại đây  =>  /Data/files/VITE%20Quy%20che%20hd%20BKS%202021(1).docx

VITE Quychebaucu 2021 xem tại đây  =>   /Data/files/VITE%20Quychebaucu%202021(1).docx

Tác giả: Phòng TCHC