Quảng Ninh: Mục tiêu phát triển hệ thống quan trắc đến năm 2030

Quản trị viên 13/05/2024 Khối môi trường

Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, hiện có 171 trạm quan trắc môi trường tự động. Các thông số từ các trạm được truyền trực tiếp về Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường (Sở TN&MT).

Thông qua theo dõi số liệu quan trắc môi trường tự động tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh, Sở TN&MT đã phát hiện các trường hợp xả thải vượt giới hạn cho phép, có văn bản nhắc nhở các đơn vị có các giải pháp đảm bảo không tái diễn, kịp thời kiểm soát ô nhiễm môi trường; đồng thời là căn cứ để xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp có số liệu vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn hiện hành.

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, tỉnh lên kế hoạch nâng cao hiệu quả hoạt động quan trắc môi trường, cùng với các giải pháp đồng bộ khác sẽ góp phần thực hiện tốt mục tiêu đề ra, nâng cao chất lượng môi trường, đời sống nhân dân.

Cổng thông tin quan trắc môi trường (Sở TN&MT Quảng Ninh). Ảnh: Theo báo Quảng Ninh

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2025 có 80 trạm, điểm quan trắc môi trường không khí (62 điểm định kỳ, 18 trạm tự động, trong đó có 4 trạm, điểm cấp quốc gia); 126 trạm, điểm quan trắc môi trường nước mặt lục địa, nước thải (123 điểm định kỳ, 3 trạm tự động); 1 trạm quan trắc mưa axit cấp quốc gia; 8 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước dưới đất; 106 trạm, điểm quan trắc môi trường nước biển ven bờ (99 điểm quan trắc định kỳ, 7 trạm quan trắc tự động, trong đó có 7 trạm, điểm cấp quốc gia); 6 điểm quan trắc môi trường vùng cửa sông ven biển cấp quốc gia; 44 điểm quan trắc định kỳ môi trường trầm tích; 45 điểm quan trắc định kỳ môi trường đất (trong đó có 9 điểm quan trắc cấp quốc gia); 26 điểm quan trắc nhựa và vi nhựa; 14 điểm hóa chất bảo vệ thực vật (tồn lưu).

Đồng thời, điều chỉnh tăng tần số quan trắc nước biển ven bờ từ 4 lần/năm lên 6 lần/năm; môi trường đất từ 1 lần/năm lên 2 lần/năm để đảm bảo quy định về tần suất quan trắc môi trường tối thiểu tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT.

Đến năm 2030 có khoảng 127 trạm, điểm quan trắc môi trường nước mặt, nước thải; 8 điểm quan trắc định kỳ môi trường nước dưới đất; 80 trạm, điểm quan trắc môi trường không khí; 47 điểm quan trắc định kỳ môi trường đất; 106 trạm, điểm quan trắc môi trường nước biển ven bờ; 44 điểm quan trắc định kỳ môi trường trầm tích; 26 điểm quan trắc nhựa và vi nhựa; 3 trạm, điểm quan trắc môi trường phóng xạ; 14 điểm hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu./.

Nguồn: MONRE

Tác giả: L.Nhi/ MONRE