Công ty VITE tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Quản trị viên 26/04/2024 Tiêu điểm

Ngày 26/4/2024, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành Công ty và 44 cổ đông (sở hữu và đại diện cho 1.789.900 cổ phần, bằng 97,96% tổng số cổ phần của Công ty).

Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành đã tích cực triển khai các giải pháp chủ động sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm chi phí, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2023 như sau: Doanh thu đạt: 183,338 tỷ đồng, đạt 104,2%; Lợi nhuận đạt 5,447 tỷ đồng, đạt 100,3%; Thu nhập bình quân đạt 16,377 tr.đ/người/tháng, đạt 106%; Tỷ lệ trả cổ tức 12%/vốn điều lệ.

Năm 2024, dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp, khó lường, đặc biệt là diễn biến bất ổn về chính trị … Ngoài các khó khăn trên, Công ty còn những mặt hạn chế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường. Với mục tiêu là: AN TOÀN - ĐOÀN KẾT - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ, Công ty đã đề ra các giải pháp để điều hành kế hoạch năm 2024, cụ thể là: Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm, đảm bảo tăng trưởng hợp lý. Từng bước xây dựng và triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2024, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu là 180 tỷ đồng; Lợi nhuận trên 5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 16,787 tr.đ/người/tháng; Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ ≥ 8%. Công ty thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn TKV. Giữ vững và ổn định mức độ phát triển đối với lĩnh vực: Môi trường, Công nghệ thông tin, Địa chất, Thi công thăm dò và kinh doanh thiết bị. Đại hội đã thảo luận và thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024 của Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; Báo cáo sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Báo cáo phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán. Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và được các cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết nhất trí thông qua.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) ngày 26/4/2024, tại Khách sạn Mường Thanh Grand Hà Nội.

 

Tác giả: Ngô Thị Dung