Công đoàn Công ty VITE tích cực chăm lo đời sống cho CBNV nữ

Quản trị viên 28/03/2024 Tổ chức đoàn thể

Giải phóng phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và có kế hoạch thực hiện mục tiêu bình đẳng giới. Trong thời kỳ đổi mới, chủ trương của Đảng về công tác phụ nữ và bình đẳng giới được thể hiện trong các Nghị quyết Đại hội Đảng, các Nghị quyết và Chỉ thị của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác quần chúng, công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ. Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách nhằm tạo điều kiện để phụ nữ phát triển và thúc đẩy bình đẳng giới, phát huy được năng lực của mình đóng góp cho đất nước. Vị thế của người phụ nữ trong xã hội cũng như trong gia đình đã và đang được ngày càng nâng lên.

Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm nhân tháng 3, Ban Nữ công Công đoàn, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) tổ chức đi tham quan, học tập thực tế tại thành phố Huế. Tại đây các chị em đã được tham quan, chiêm bái tại khu di tích kinh thành Huế, khu lăng mộ Minh Mạng.

Một số hình ảnh hoạt động tham quan, học tập tại Huế

Những năm qua, cùng với sự chuyển đổi của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tuy có sự biến động, chuyển dịch cơ cấu lao động nhưng lực lượng lao động nữ vẫn có xu hướng gia tăng, hiện nay, số lao động nữ của Công ty VITE là 57 người. Hầu hết các chị đã phát huy được truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo, tận tuỵ, nhiệt tình, trách nhiệm trong học tập, lao động và công tác, đạt được nhiều thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực công tác: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội... Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Để phát huy vai trò tiềm năng to lớn của phụ nữ trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, nâng cao vị thế của phụ nữ, thực hiện bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

Một là: Nâng cao trình độ, năng lực, nhận thức về giới, bình đẳng giới, về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho lực lượng nữ, tạo sự đổi mới trong công tác nữ công, phát triển đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Hai là: Xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ giai đoạn 2025 -2030 trong hệ thống Công ty, đoàn thể, từ Công ty đến Tổ công đoàn đưa vào nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng; khắc phục tư tưởng tự ti, an phận của một bộ phận chị em, nêu cao tinh thần tự chủ, đoàn kết, vượt khó vươn lên để không ngừng tiến bộ, đóng góp ngày càng nhiều cho gia đình và xã hội.

Ba là: Tham gia với Ban Chấp hành công đoàn và người sử dụng lao động trong việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung chế độ chính sách đối với lao động nữ cho phù hợp với ngành nghề, đối tượng, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ; kiểm tra giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với lao động nữ, trong đó quan tâm việc thực hiện Bộ luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách có liên quan đến lao động nữ ở Công ty nhằm hạn chế những vi phạm trong việc sử dụng lao động nữ.

Bốn là: Phối hợp về công tác y tế thực hiện tốt công tác chăm lo sức khoẻ, khám phụ khoa cho lao động nữ, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ sinh sản, Dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Năm là: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua khác Công ty, Công đoàn tổ chức, động viên khích lệ lực lượng lao động nữ thi đua nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, góp phần vào việc hoàn thiện chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phong trào này phải thực sự tạo ra môi trường để chị em rèn luyện và phấn đấu.

Sáu là: Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ, củng cố, kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong Công ty. Tham mưu cho cấp uỷ việc quy hoạch đào tạo lực lượng cán bộ nữ. Phát hiện bồi dưỡng tài năng trong nữ cán bộ công nhân viên, người lao động. Giới thiệu những cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn, điều kiện đưa vào nguồn quy hoạch, đề bạt tham gia bộ máy lãnh đạo các cấp.

Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ là một yêu cầu khách quan của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại và thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực bồi dưỡng, cân nhắc và giúp đỡ ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc, kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ phải tự cố gắng vươn lên. Đó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ”.

Công tác chăm lo đời sống của nữ cán bộ công nhân viên, người lao động tại Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin được quan tâm đặc biệt, tạo điều kiện cho các chị em phát huy hết khả năng của mình cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Công ty.

Do vậy, đấu tranh để đạt được Bình đẳng thật sự giữa nam và nữ trong giai đoạn hiện nay, cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn tạo cơ hội, điều kiện thuận lợi cho nữ nâng cao vai trò vị thế của mình, phát huy khả năng cùng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước./.

Tác giả: Ngô Thị Dung