Đảng bộ Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

Quản trị viên 19/01/2024 Tiêu điểm

Ngày 17/01/2024, Đảng bộ Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường – Vinacomin (VITE) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam; Đại diện các Ban Tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tập đoàn. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Huân - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024. Các Chi bộ Địa chất, Chi bộ Thiết kế cũng đã phát biểu tham luận.

Năm 2023, dưới sự chỉ đạo giúp đỡ của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, thực hiện sự chỉ đạo thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ và người lao động, Đảng ủy Công ty VITE đã tích cực triển khai các giải pháp chủ động trong tổ chức sản xuất kinh doanh, đoàn kết nhất trí khắc phục mọi khó khăn; thực hành tiết kiệm chi phí, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đảng ủy Công ty đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo các phòng ban tập trung hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc. Bên cạnh đó, Công ty cũng luôn chú trọng chăm lo đời sống, tăng cường thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động, đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe người lao động. Đảng ủy Công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (ĐUK), Đảng ủy TKV và cấp ủy, chính quyền địa phương. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết và báo cáo cấp trên theo quy định.

Đảng ủy Công ty đã tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp trọng tâm: Chú trọng công tác tìm kiếm việc làm, nâng cao năng lực thiết bị, nâng cao năng lực quản lý điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí, phối hợp với các ban chuyên môn của Tập đoàn và chủ đầu tư... để hoàn thành mục tiêu kế hoạch SXKD và các mục tiêu chính trị khác của năm 2023.

Đảng ủy Công ty luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo điều hành của TKV. Tăng cường công tác giám sát quản lý cán bộ, đảng viên, kiện toàn củng cố tổ chức Đảng và lãnh đạo xây dựng các đoàn thể quần chúng vững mạnh. Các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy khối và các Nghị quyết của Đảng ủy Công ty đã được chuyển hóa vào cuộc sống, chuyển biến thành hành động thực tiễn đem lại hiệu quả.

Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty đã triển khai nhiều giải pháp để điều hành sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cấp ủy Đảng và Ban lãnh đạo Công ty đã cụ thể hóa các chỉ đạo của Tập đoàn vào điều kiện sản xuất đặc thù của Công ty, điều hành quyết liệt, sáng tạo để thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn. Các đoàn thể quần chúng đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn phát động các phong trào thi đua lao động sản xuất, an toàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Các phòng ban nghiệp vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban lãnh đạo Công ty trong hoàn thiện quy chế quản lý, điều hành, cụ thể hóa các nghị quyết của các cấp ủy Đảng đem lại hiệu quả thiết thực. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết 35 -NQ/TW của Bộ chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho quần chúng đối tượng kết nạp Đảng và lớp lý luận cho đảng viên mới. Đảng bộ Công ty có 09 chi bộ với tổng số 75 đảng viên (trong đó: 68 đảng viên chính thức, 07 đảng viên dự bị). Năm 2023, 12 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc, 52 đảng viên hoàn thành tốt, 07 đảng viên hoàn thành, 01 đảng viên không hoàn thành; 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc, 06 chi bộ hoàn thành tốt, 01 chi bộ hoàn thành. Trong đó, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 01 đồng chí đảng viên thuộc chi bộ Thi công thăm dò.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn đã ghi nhận và biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được trong năm 2023 của Công ty. Đối với nhiệm vụ năm 2024, Đồng chí chỉ đạo Công ty cần có các giải pháp cụ thể, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, tập trung cao độ cho sản xuất để hoàn thành kế hoạch ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Cùng với đó, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Tăng cường công tác an toàn VSLĐ, công tác môi trường, cấp phép khai thác, phòng chống tham nhũng tiêu cực, thưc hiện quan hệ tốt với các địa phương; đẩy mạnh công tác đầu tư phát triển, chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong quản lý, chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Tổ chức cho người lao động đón Tết Giáp Thìn đủ đầy, vui tươi, an toàn, chuẩn bị tốt các điều kiện để bắt tay vào sản xuất đạt hiệu quả ngay ngày đầu khai Xuân.

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã trân trọng tiếp thu và lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Khuất Mạnh Thắng - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và cụ thể hóa thành chương trình hành động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Đỗ Mạnh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị này, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Tác giả: Ngô Thị Dung