Bước đầu đánh giá ảnh hưởng của giải pháp công nghệ sinh học môi trường trên đất bãi thải khai thác than Đông Cao Sơn ở tỉnh Quảng Ninh

Quản trị viên 29/06/2023 Khối dự án

Tóm tắt đề tài:

Nghiên cứu trồng keo lai và keo lá tràm trên bãi thải Đông Cao Sơn ở độ cao 300m trên mặt biển tại tỉnh Quảng Ninh và bón chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh AM cho thấy sau 12 tháng, các công thức bón chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh AM có các chỉ số hầu hết tốt hơn so với các công thức đối chứng. Các công thức bón chế phẩm AM có các chỉ tiêu lý, hóa tính và kim loại nặng đều thay đổi theo hướng có lợi cho cây trồng, đặc biệt các chỉ tiêu vi sinh vật đều tăng với cấp số nhân. Điều này bước đầu có thể khẳng định giải pháp công nghệ sinh học môi trường tổng hợp với sự kết hợp sử dụng công nghệ vi sinh với thực vật được xem là biện pháp có hiệu quả bền vững để phục hồi môi trường sinh thái bãi thải mỏ than.

Đọc và tải ở đây: /Data/files/Tap%20chi%20KHLN%20So%203_2022.pdf

Nguồn: Tạp chí KHLN số 3/2022

Tác giả: Nhiều tác giả