Công ty VITE hoàn thành thông qua phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công các phương án thăm dò phục vụ khai thác năm 2023

Quản trị viên 04/05/2023 Khối địa chất

Thực hiện kế hoạch thăm dò khảo sát năm 2023 của TKV tại Quyết định số 1934/QĐ-TKV ngày 12/12/2022 và Quyết định số 2072/QĐ - TKV ngày 30/12/2022 của TKV, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) được giao lập phương án thăm dò phục vụ khai thác của các mỏ: Mông Dương, Ngã Hai, Khe Chàm II-IV, Khe Chàm III, Bắc Cọc Sáu, Đèo Nai, Lộ Trí, Hà Tu.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Phòng Địa chất, Công ty VITE, đã phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư để khảo sát thực địa, thu thập tài liệu để lập, trình phê duyệt các phương án kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (phương án thi công) và dự toán.

Đối với các phương án thăm dò phục vụ khai thác giai đoạn 2019-2020, kế hoạch 5 năm 2021-2025 của các mỏ Khe Chàm III, Ngã Hai, Lộ Trí, Bắc Cọc Sáu, Đèo Nai đã phê duyệt xong phương án thi công. Đến nay, các phương án này đang triển khai thi công khối lượng thăm dò khai thác của năm 2023, đáp ứng tiến độ đề ra. Đặc biệt, phương án thăm dò phục vụ khai thác mỏ than Lộ Trí đã thi công xong, vượt tiến độ đề ra.

Đối với các phương án thăm dò phục vụ khai thác mới của các mỏ Mông Dương, Khoan trong lò - Mỏ than Quang Hanh, Hà Tu đều đã được TKV thông qua Phương án kỹ thuật, phấn đấu đến đầu tháng 5-2023 sẽ hoàn thành phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công (Phương án thi công) và Dự toán.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực khảo sát thăm dò, Công ty VITE đã đầu tư bộ máy khoan trong lò, các cán bộ nhân viên kỹ thuật của Công ty cũng đang tích cực hoàn thành chứng chỉ khoan trong lò với mục tiêu năm 2024 sẽ lần đầu tiên thi công phương án khoan thăm dò trong lò.

Một số hình ảnh các cán bộ nhân viên kỹ thuật của Công ty VITE khảo sát vị trí thiết kế lỗ khoan thăm dò phục vụ khai thác tại hiện trường:

Tác giả: Đỗ Lê Chất, Phạm Nguyên Minh