Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Quản trị viên 28/04/2023 Tiêu điểm

Ngày 28-4, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo điều hành Công ty và 39 cổ đông. Tổng số cổ phần sở hữu của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 1.774.500 cổ phần, bằng 97,5% tổng số cổ phần của Công ty.

Quang cảnh tại Đại hội

Năm 2022, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo điều hành đã tích cực triển khai các giải pháp chủ động sản xuất kinh doanh, thực hiện tiết kiệm chi phí, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính năm 2022 như sau: Doanh thu đạt 182,524 tỷ đồng, đạt 104,3%; Lợi nhuận đạt 5,436 tỷ đồng, đạt 100,7%; Thu nhập bình quân đạt 15,575tr.đ/người/tháng, đạt 113,5%; Tỷ lệ trả cổ tức 8%/vốn điều lệ.

Năm 2023, dự báo tình hình quốc tế, trong nước tiếp tục có nhiều yếu tố rủi ro, phức tạp, khó lường, đặc biệt là diễn biến bất ổn vể chính trị… Ngoài các khó khăn trên, Công ty còn những mặt hạn chế trong điều kiện cạnh tranh gay gắt của cơ chế thị trường, nhất là với lĩnh vực công nghệ thông tin (là lĩnh vực yêu cầu lao động có hàm lượng chất xám cao).

Với mục tiêu AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ, Công ty đề ra các giải pháp để điều hành kế hoạch năm 2023, cụ thể là: Điều hành sản xuất theo nhu cầu thị trường; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đảm bảo tăng trưởng hợp lý. Từng bước xây dựng và triển khai chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2023, Công ty phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như sau: Doanh thu đạt 176 tỷ đồng; Lợi nhuận trên 5 tỷ đồng; Thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 15,45tr.đ/người/tháng; Tỷ lệ trả cổ tức/vốn điều lệ ≥ 8%. Công ty thực hiện đúng chế độ, chính sách đối với người lao động, nghĩa vụ đối với Nhà nước và Tập đoàn TKV. Giữ vững và ổn định mức độ phát triển đối với các lĩnh vực: Công nghệ thông tin, địa chất, thi công thăm dò và kinh doanh thiết bị.

Các cổ đông biểu quyết thông qua các báo cáo trình tại Đại hội

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023 của Công ty; Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; Báo cáo phê duyệt quyết toán tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán. Tất cả các báo cáo, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được thảo luận và được các cổ đông sở hữu và đại diện cổ đông có quyền biểu quyết nhất trí thông qua./.

Tác giả: Ngô Thị Dung