ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC, CÔNG NGHỆ, MÔI TRƯỜNG - VINACOMIN

Quản trị viên 15/07/2021 Văn Bản Pháp Quy

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin, tiền thân là Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường Than- Khoáng sản Việt Nam, được thành lập theo Luật Doanh nghiệp và Quyết định số 4019/QĐ-BCN ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp phê duyệt chuyển Công ty Phát triển Tin học, Công nghệ và Môi trường thành công ty cổ phần.

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được xây dựng trên cơ sở:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

3. Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua vào ngày 30 tháng 6 năm 2021.

4. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty. Các quy định của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị khi được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp và Điều lệ này, sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty xem chi tiết tại đây => /Data/files/291%20Q%C4%90-VITE_2021.PDF

Tác giả: phòng TCHC