BÁO CÁO VỀ NHÂN SỰ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021 - 2026)

Quản trị viên 29/06/2021 Tổ chức đoàn thể

BÁO CÁO VỀ NHÂN SỰ

BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ IV (2021 - 2026)

___________________________

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua ngày 27/4/2018; Quy chế bầu HĐQT, BKS của Công ty nhiệm kỳ IV (2021 -2026).

Căn cứ Văn bản số 433/QĐ - TKV ngày 15/4/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các văn bản của các cổ đông đề cử các ứng viên làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2026), Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành kiểm tra, xác minh hồ sơ các ứng viên do các cổ đông Công ty giới thiệu và xin báo cáo Đại hội nhân sự bầu vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty như sau:

I. Đối với nhân sự HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT Đại hội bầu: 03 thành viên; Trong đó có 01 thành viên HĐQT không điều hành.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ đề cử đến thời điểm này là 04 thành viên, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51%  vốn điều lệ đề cử là 02 thành viên.

- Các cổ đông khác: đề cử là 02 thành viên.

* Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

- Ông Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1968, kỹ sư khai thác mỏ, Trưởng ban, thành viên Ban quản lý vốn TKV, là người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty, được TKV giới thiệu ứng cử Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

- Ông Đỗ Mạnh Dũng, sinh năm 1977, thạc sĩ môi trường, Giám đốc Công ty, được TKV giới ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Hoàng Huân, sinh năm 1981, thạc sĩ kỹ thuật địa chất, Phó giám đốc Công ty, được cổ đông khác giới thiệu đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

- Ông Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1981, thạc sĩ quản trị kinh doanh, kỹ sư xây dựng cầu đường, Trưởng phòng Kế hoạch đầu tư Công ty, được cổ đông khác giới thiệu đề cử thành viên Hội đồng quản trị.

II. Đối với nhân sự BKS:

1. Số lượng thành viên BKS Đại hội bầu: 03 thành viên.

2. Số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn do các cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ đề cử đến thời điểm này là 03 thành viên, trong đó:

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nắm giữ 51%  vốn điều lệ đề cử là 02 thành viên.

- Các cổ đông khác: đề cử là 01 thành viên.

* Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Mỹ Thơ, sinh năm 1974, thạc sĩ quản trị kinh doanh, cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán, Trưởng ban Kiểm soát chuyên trách Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, được TKV giới thiệu ứng cử Trưởng ban kiểm soát chuyên trách Công ty.

- Bà Lê Kiều Oanh, sinh năm 1974, cử nhân kinh tế, chuyên viên phòng Thiết kế, được TKV giới thiệu ứng cử thành viên Ban kiểm soát.

- Bà Bùi Thị Thúy Hạnh, sinh năm 1974, cử nhân kinh tế, Phó phòng Kế hoạch đầu tư Công ty, được cổ đông khác giới thiệu đề cử thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến các quý vị cổ đông.

xem chi tiết tại đây => /Data/files/441%20VITE-H%C4%90QT_2021.PDF

Tác giả: phòng TCHC