Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Quản trị viên 28/06/2021 Đảng ủy

Ngày 19/6/2021, Đảng ủy Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – VINACOMIN đã tham gia Hội nghị kết nối trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng do Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tổ chức.  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta diễn ra ngay vào những ngày đầu năm 2021. Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của Đảng đã thông qua và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021-2030. Ý nghĩa của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm lần này là việc xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây là những dấu mốc rất quan trọng, năm 2030 – kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng; năm 2045- kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đây là điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng của Đại hội.

Hơn 70 đảng viên, cán bộ Công ty đã nghiêm túc tham gia học tập Nghị quyết, tuân thủ quy định giãn cách để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Thị Tiếp, chuyên viên cao cấp Ban Dân vận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về Quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn trình bày Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 (lồng ghép các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025).

Phát biểu kết luận hội nghị, Đồng chí Khuất Mạnh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn đánh giá cao tinh thần học tập, quán triệt nghiêm túc của các Đảng viên. Để việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu các Đảng viên cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên và phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, triển khai cho cán bộ đảng viên viết bài thu hoạch Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đại hội XIII Đảng./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

 

Tác giả: Trần Hải Hà