Họp Hội đồng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề án cấp phép thăm dò than mỏ Nam Tràng Bạch - Đông Triều - Quảng Ninh

Quản trị viên 21/09/2016 Khối địa chất
Họp Hội đồng Bộ Tài nguyên và Môi trường đề án cấp phép thăm dò than mỏ Nam Tràng Bạch - Đông Triều - Quảng Ninh
Sáng 20/9/2016, dưới sự chủ trì của Ông Nguyễn Linh Ngọc - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các thành viên Hội đồng thẩm định đã tổ chức phiên họp thẩm định Đề án cấp phép thăm dò than mỏ Nam Tràng Bạch – thị xã Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh do Tổng Công ty Đông Bắc làm chủ đầu tư, Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Mội trường - Vinacomin (VITE) là đơn vị tư vấn lập đề án. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo, các phòng chuyên môn Tổng Công ty Đông Bắc, Công ty TNHH MTV 618 - Tổng Công ty Đông Bắc (đơn vị trực tiếp quản lý mỏ Nam Tràng Bạch) và tập thể tác giả Công ty VITE. Sau khi nghe KS. Đỗ Tuấn Diệp (tác giả) trình bày tóm tắt nội dung đề án và nghe các ý kiến phản biện, góp ý, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc thay mặt Hội đồng thẩm định đã phát biểu đánh giá nội dung đề án được lập với đầy đủ các căn cứ pháp lý, tài liệu, chất lượng chuyên môn tốt và tính khả thi cao. Với tinh thần khẩn trương, ngay sau phiên họp tập thể tác giả Công ty VITE đã tiếp thu và chỉnh sửa hoàn thiện đề án theo các góp ý để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép trong thời gian sớm nhất. Dưới đây là một vài hình ảnh trong cuộc họp.

Tác giả: họp-hội-dồng-bộ-tai-nguyen-va-moi-trường-dề-an-cấp-phep-tham-do-than-mỏ-nam-trang-bạch-dong-triều-quảng