Công ty VITE tham gia Hội thảo “Phổ biến Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường”

Quản trị viên 14/10/2021 Khối môi trường

Ngày 31/8/2021, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) với mã số VIMCERTS 030 đã tham gia Hội thảo trực tuyến phổ biến Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT do Tổng cục Môi trường tổ chức nhằm giới thiệu chi tiết các quy định kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích; nước thải, khí thải công nghiệp và bùn thải từ hệ thống xử lý nước; Quy định về kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) theo quy định của Công ước Stockholm và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị có chứa POP; Quy định về bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường; Quy định về các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh, nước thải và khí thải tự động, liên tục; Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục và quy định về quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Thông tư này thay thế cho Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường và Chương III Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Là một trong những đơn vị hàng đầu tham gia lĩnh vực quan trắc môi trường và lắp đặt các hệ thống quan trắc nước thải và khí thải tự động, Công ty VITE đã tích cực tham gia và cập nhật các quy định mới về:

- Kỹ thuật quan trắc môi trường đối với chất lượng không khí xung quanh, tiếng ồn và độ rung, nước mặt, nước dưới đất, nước biển, nước mưa, đất, trầm tích, nước thải, khí thải công nghiệp và bùn thải từ hệ thống xử lý nước;

- Kỹ thuật quan trắc các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy;

- Bảo đảm chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường;

- Các yêu cầu cơ bản và đặc tính kỹ thuật của trạm quan trắc chất lượng nước mặt và chất lượng không khí xung quanh, nước thải và khí thải tự động, liên tục;

- Yêu cầu về việc nhận, truyền và quản lý dữ liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục;

- Quản lý, cung cấp và chia sẻ thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.

Sau khi tham gia cuộc Hội thảo, Công ty VITE đã ban hành các quy định nội bộ mới về kỹ thuật quan trắc môi trường và lắp đặt hệ thống quan trắc tự động, đồng thời tiến hành các thủ tục đầu tư thiết bị mới nhằm đảm bảo tuân thủ theo quy định của Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường./.

Tác giả: Nguyễn Mai Anh