Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công Ty Cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin

Quản trị viên 05/07/2021 Tổ chức đoàn thể

Ngày 30/6/2021, Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường – VINACOMIN đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Do dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để đảm bảo tuân thủ về giãn cách và quy định 5k phòng chống dịch bệnh, nên các nhóm cổ đông đã ủy quyền cho đại diện tham dự để Đại hội được tổ chức dưới 20 người.

Ông Đỗ Mạnh Dũng thay mặt HĐQT, Ban giám đốc Công ty trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020, kiểm điểm nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng năm 2021. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đăng ký với Tập đoàn: Doanh thu đạt 219,3 tỷ đồng đạt 150,2 % so với kế hoạch, giá trị sản xuất đạt 108,7 tỷ đồng, đạt 156,6% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt 6,6 tỷ đồng, đạt 157,8% so với kế hoạch; hoàn thành kế hoạch đầu tư XDCB (98,3%); thu nhập bình quân đạt 16,497 tr.đ/người/tháng, đạt 132,3% so với kế hoạch. Công ty thực hiện đầy đủ các khoản thu nộp ngân sách, chế độ của người lao động. Thực hiện đúng chế độ tài chính theo quy định của pháp luật. Công ty quyết tâm thực hiện mục tiêu trong năm 2021: Doanh thu đạt 170 tỷ đồng, giá trị sản xuất đạt 87,9 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 5,2 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 13 triệu đồng/người/tháng. Phấn đấu doanh thu năm 2020 đạt 200 tỷ đồng, lợi nhuận trên 6 tỷ đồng, thu nhập bình quân của CBCNV đạt trên 14,5 tr.đ/người/tháng. Đại cũng đã thông qua mức cổ tức năm 2020 là 8% và đặt mục tiêu mức cổ tức năm 2021 là 8%.

Đại hội đã tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2026); thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty năm 2021, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Các thành viên Hội đồng quản trị đã họp phiên đầu tiên bầu và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hải giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021 - 2026); Ban kiểm soát đã họp phiên đầu tiên bầu bà Phạm Thị Mỹ Thơ giữ chức Trưởng ban kiểm soát chuyên trách nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)./.

Một số hình ảnh của Đại hội:

Toàn cảnh Đại hội

Các cổ đông bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2026)

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021 - 2026) ra mắt Đại hội

Tác giả: Trần Hải Hà