Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Quản trị viên 23/06/2021 Tổ chức đoàn thể

THÔNG BÁO

Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (chính thức)

________________________

Kính gửi: Các cổ đông Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ,

Môi trường - Vinacomin

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin,

Căn cứ Thông báo số 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021;

Căn cứ Thông báo số 309/TB - VITE ngày 11/5/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc hoãn tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin;

Hội đồng quản trị thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 chính thức như sau:

1. Thời gian: Từ 8h30’ thứ Tư, ngày 30/6/2021.

2. Địa điểm: Phòng họp Trụ sở Công ty, Tòa nhà B15 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

3. Đối tượng tham dự đại hội: Theo Thông báo số 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 (Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 chốt đến ngày 16/6/2021).

4. Nội dung đại hội: Theo Thông báo số 262/TB - VITE ngày 19/4/2021 của Chủ tịch HĐQT Công ty về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Sau khi nhận được thông báo này, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi giấy uỷ quyền tham dự Đại hội tới địa chỉ Công ty trước 16 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2021:

- Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin.

- Địa chỉ: B15 Khu đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 

- Điện thoại:  024.62842550/ 0983654165 (Đ/c Mai - Thư ký HĐQT)

- Fax:            024.62842546

        - Ghi chú:

        + Căn cứ Văn bản số 1942/UBND - KGVX ngày 21/6/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tiếp tục duy trì, thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị các Quý vị cổ đông nghiên cứu gộp nhóm, ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 để Đại hội được thực hiện theo quy định, đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch Covid - 19 hiện nay.

        + Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 của cổ đông đã gửi về Công ty trước ngày 12/5/2021, nếu cổ đông/nhóm cổ đông không thay đổi ủy quyền theo mục 5 của Thông báo này thì vẫn có hiệu lực đến ngày Đại hội diễn ra chính thức 30/6/2021.

6. Tài liệu gửi kèm theo thông báo này:

- Mẫu Thư xác nhận và Giấy uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (website: vite.vn).

- Tài liệu họp (website: vite.vn).

Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin xin thông báo.

(Thông báo này thay cho giấy mời họp)

xem thông báo tại đây => /Data/files/428-TB-VITE_2021.pdf

Tác giả: phòng TCHC